متن‌کاوی نصوص اسلامی
اطلاع‌رسانی در علوم اسلامی
پیکره و دادگان علوم اسلامی
پردازش خط و زبان عربی و فارسی